Date fizico-geografice

Relieful: Geomorfologic relieful este reprezentat prin dealuri, văi, lunci şi terase. Cel mai înalt deal este Indreanul de 737m. Alte dealuri sunt: Jdir, Stânca, Capu Dealului, Plescuţ. Caracteristica zonei din stânga Izei o formează terasele sau "podurile", în grai local - care s-au format în urma modelării albiilor. Date fiind condiţiile de bazin depresionar care conservă în general terasele cu forme de relief, acestea fiind şi o caracteristică clasică pentru toată Valea Izei.
 
Reţeaua hidrigrafică: Pe teritoriul Şieului se găsesc următoarele văi: Valea Gârbovei, afluent al Izei, Valea lui Selschi şi Valea Poienilor, afluenţi ai Şieuţului.
Reţeaua hidrografică a determinat un pronunţat grad de fragmentare a reliefului. Roca, explozia versanţilor, cantitatea mare de precipitaţii la care se adaugă defrişări neraţionale a unor întinse suprafeţe de păduri au dus la producerea  proceselor de pantă.
O notă dinstinctă sub raport morfologic constă în existenţa bazinelor de eroziune de tip depresionar (Valea Gârboului) care are formă de amfiteatru cu un pronunţat caracter de simetrie a versanţilor. Acest bazinet depresionar a fost locuit de populaţie de timpuriu.
Datorită precipitaţiilor mari, procesele de eroziune au evoluat şi evoluează şi în prezent, apărând acele "ogaşe" cum sunt: Ogaşul lui Norocu, Ogaşul lui Bocancea etc.
Tot datorită precipitaţiilor se produc alunecări de teren care sunt frecvente pe Gârbova, Jdei, Stânca etc.
 
Clima: Se încadrează în sistemul D.F.B.K. a lui Kopen, care se caracterizează printr-un climat boreal cu ierni friguroase şi veri răcoroase, având precipitaţii suficiente în tot cursul anului.
Culoarul Izei şi Şieuţului favorizează apariţia fenomenului de răcire prin inverziune datorită denivelărilor dintre luncile râurilor şi dealurilor înconjurătoare. Climatul luncilor are un caracter răcoros datorită procesului de acumulare şi reţinere a aerului rece care se canalizează de-a lungul râurilor.
Temperatura medie anuală este de 7,6 grade Celsius. Vara în urma unor zile călduroase se dezlănţuie frecvent ploi torenţiale, însoţite de grindină. Iarna apare uneori la sfârşitul lui octombrie, zăpada atingând chiar 70-80cm.
 
Flora: Teritoriul Şieului este situat în zona pădurilor de foioase cu terenuri agricole şi pajişti. Pe versanţii dealurilor sunt păduri şi tufişuri de foioase şi conifere, acestea din urmă fiind plantate.
 
Fauna: Varietatea vegetaţiei a determinat o diversitate de specii de animale. Astfel în păduri trăiesc: cerbul, mistreţul, veveriţa, căprioara, râsul, vulpea. Prin zăvoaie pot fi întâlnite: bursucul, vulpea, iepurele şi multe altele. În gospodării întâlnim adesea: vaca, oaia, calul, găini, gâşte, curci, trusca.etc.
 
Solurile fac parte din categoria zonelor depresionare. Solurile brune-argiloase se află în zonele de deal, unde se cultivă ovăz şi cartofi. Solurile brune-podzolice se întâlnesc pe suprafeţe uşor înclinate şi utitlizate ca păşuni, livezi sau unele culturi. Solurile podzolice argilo-iluviale ocupă suprafeţe mari de terenuri plane şi slab înclinate cu drenaj slab. Sunt terenuri arabile, păşuni, livezi de pomi fructiferi. Solurile aluviale ocupă lunca inundabilă a Izei şi Şieului.